พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำพิธีมอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอบ้านด่าน อำเภอพุทไธสง และอำเภอชำนิ โดยได้แจ้งรายละเอียดผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการรับทุนการศึกษาและการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี  นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ได้มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๘๗ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๕๘,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้กับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์