สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ขั้นตอน และกระบวนการติดตามหนังสือราชการ พัฒนาขั้นตอน และกระบวนการการบริหารจัดการในการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลเป็นข้อมูลทางสถิติ พัฒนาโมดูลย่อยในการค้นหาเรื่องและติดตามหนังสือข้อสั่งการจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สามารถติดตามสถานะหนังสือจากสำนักรัฐมนตรีได้ และสามารถคัดกรองหนังสือราชการตามช่วงเวลารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ได้

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา