สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  ในการวางแผน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาบริบทของโรงเรียน การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มี ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย