เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” เปิดสัมมนาวิชาการฯ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติเสริมสร้างกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ กว่า 1,279 คน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น จำนวน 1,279 คน โดยมี ดร.นิวัตร นาคะเวช  นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และผู้ร่วมประชุมสัมมนาฯ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข” “A happy home and a happy school bring children happiness” พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา บุคคลที่มีผลงานดีเด่นประจำปี  ประกอบด้วย ผู้มีคุณูปการต่อสภาผู้ปกครองและครู ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกสมาคมฯ ประธานชมรม อุปนายกฯ กรรมการสมาคม กรรมการชมรม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรท้องถิ่นและครูต่างชาติ รวมถึงรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และให้สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคน สร้างชาติ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความท้าทายของการจัดการศึกษามีค่อนข้างสูง เช่น เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ความร่วมมือที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองจะทำให้เกิดระบบการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การ “เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

“ขอชื่นชมคณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประสบความสำเร็จ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองและผู้บริหารและครูทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษและมอบโล่องค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ให้ความรู้และประโยชน์กับผู้ร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผู้แทนจากภาคประชาชนและนักเรียน อาทิ นายภักดี คงดำและนายพิศณุ ศรีพล อุปนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย , นายทศพล ทิพย์ทินกร ผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องหลานม่า , ผู้แทนนักเรียน นายธเนษฐ วรรักษ์ธนานันท์นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ ดร.จินตนา ศรีสารคาม เลขาธิการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการ “ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูครอบครัว” จากละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด เรื่องมาตาลดา และภาพยนตร์เรื่องหลานม่า ที่สภาผู้ปกครองได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้สร้างและผู้กำกับในฐานะที่ได้สร้างละครและภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์สังคมไทย พร้อมด้วยการแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป