สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคใต้ “เรียนดี มีความสุข” สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็กในภาคใต้

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคใต้ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็กในภาคใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้กับผู้บริหารและบุคลากรครูเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 โดยมี โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอห้วยยอด จำนวน 4 โรงเรียน อำเภอสิเกา จำนวน 8 โรงเรียน อำเภอกันตัง จำนวน 4 โรงเรียน อำเภอวังวิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน และอำเภอรัษฎา จำนวน 1 โรงเรียน
 
มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ ความปลอดภัยในโรงเรียน “เรียนดี มีความสุข” กิจกรรมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (แบ่งกลุ่ม) กิจกรรมกลุ่ม Work shop สรุปองค์ความรู้ มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ สรุปถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้