สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ภาค ค (สัมภาษณ์) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และปฏิบัติงานในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สอบภาค ค (สัมภาษณ์) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และปฏิบัติงานในสถานศึกษา รวมจำนวน 72 ราย โดยมี นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมัคร โสระมรรค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะรายวิชา นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 20 คน เพื่อมอบหมายหน้าที่ การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปแนวทางเดียวกัน ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ราชการ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1