กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ร่วมการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายฯ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายมานะ อักษรณรงค์ รองประธานกรรมการออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด มาให้ความรู้ “สหกรณ์ให้อะไรมากกว่าที่คิด” ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ยรรยง ศิลาชัย : ภาพ)