สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้ นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานในสังกัด นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง (SELF ASSESMENT) สำหรับให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่าการปฏิบัติงานของตนเองเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่ดี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานโครงการ วิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถาม บุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2