การประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอดความดีที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอดความดีที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567” โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ ร่วมดำเนินการคัดเลือกผลงาน ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร