สพป.กระบี่ ร่วมออกแบบ พัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนประวัติศาสตร์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการ ออกแบบ วางแผนพัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ และการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกระบี่และเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ แก่คณะทำงานยกร่างชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดนวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กระบี่วิถีใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีดิจิทิทัล 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนประวัติศาสตร์กระบี่วิถีใหม่ผ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและเทคโนโลยีดิจิทัล และ 3. เพื่อรายงานผลการติดตามของสำนักงานติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบาย จุดเน้น และข้อเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโนบายพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยให้มีการบูรณาการนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปรับกระบวนการจัดการเรียนให้ทันสมัยและหลากหลาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 กับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาตนเองตามข้อตกลงของครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นางสาวจิราวรรณ ลาซีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้