สพฐ. จัดการประชุมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) เพื่อเยาวชนว่ายน้ำเป็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ นายชนะ สุ่มมาตย์ รักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว พร้อมด้วย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ พรมชา นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ ผู้แทนอธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ่าสิบเอก อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ร่วมกันระหว่างสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมพลศึกษา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.

โดยในการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถว่ายน้ำเป็น และสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยวันละ 4 คน ปีละประมาณ 1,400 คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ทั้ง 3 หน่วยงานจึงจะดำเนินการยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และทักษะการว่ายน้ำ รวมถึงการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักการสากล โดยจะเริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นต้นไป