กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ามุกอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ นำบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน คำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน รอง ผอ.สพป. พบปะบุคลากรแจ้งภารกิจ วันจันทร์นี้ มีการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวยินดีกับ นางสาววนิดา สิมพล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต