สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา โดยก่อนประชุม มีการมอบเกียรติบัตรกิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุรุชนคนคุณธรรม กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสรางสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหาร รางวัล IQA AWARD และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มอบเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต ๒ มี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผอ.กลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ทั้งนี้ สนองนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘ นโยบายระยะเร่งด่วนQuick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีนางสาวณัชชา อินปัญญา นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ จัดประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ สพป.เลย เขต ๒