สพป.ลำพูน เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2567 “การดูแลเด็กพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษา”

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2567 “การดูแลเด็กพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษา” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท ให้ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายตามที่กำหนด อีกทั้งเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการดูแลเด็กให้ถูกตามประเภทและมีทักษะในการดำเนินงานให้กับครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2