หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) จัดประชุมประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประชุมร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามผลการพัฒนางานนิเทศในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการนิเทศภายในสถานศึกษา การคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ประจำปี 2567 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และ นายสมเจตน์ พันธ์พรม ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)