สพป.เลย เขต ๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ กรมสุขภาพจิต

วันจันทร์ที่ ๒๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวัยเรียนและชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ อุดรธานี     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรยายสถานการณ์การดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อภิปรายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก และการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนด้วยความฉลาดทางด้านอารมณ์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ซึ่งศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๘  อุดรธานี มีพันธกิจ คือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชน พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจิต  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิตแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน   บริหารการพัฒนาและร่วมจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพจิต  นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้