ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา และโรงเรียนบ้านโนนป่าซางอำเภอผาขาว   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานเขตฯและสอดคล้องกับนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นห้องเรียนเป็นฐาน  ซึ่งการจะทำให้ห้องเรียนมีคุณภาพนั้นต้องนั้น ครูทำหน้างานของตนให้ดี  มีการจัดบรรยากาศภายในชั้นเรียน    มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอน เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้เป็นคนดีคนเก่ง และส่งผลให้เด็ก ๆ มีความสุข   นอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย  โครงการอาหารกลางวัน  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  หลักสูตรสถานศึกษา  นโยบายเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี  หนังสือเรียนชุดนักเรียน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  โดยที่โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา  ได้ให้โรงเรียนมีมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารเรียนระดับปฐมวัย  และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงขึ้นด้วย  พร้อมกันนี้มี นายพานิชย์  ทันตาหะ  นางจริยา  สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบพื้นที่และเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อม โดยได้ติดตามการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพฯในการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับจัดสรรในภาคเรียนที่ ๑,๒ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และการจัดรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile  Library) เพื่อให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด  ที่ได้แจ้งความประสงค์ โดยสำนักงานเขตจะได้จัดศึกษานิเทศก์และกิจกรรมให้ตามความเหมาะสม