ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 เขต แจ้งประกาศฯ เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน ดังไฟล์หนังสือฉบับนี้