ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปันน้ำใจชาวครุศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตาดข่า  อำเภอหนองหิน    นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายปันน้ำใจชาวครุศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งได้จัดค่ายพัฒนาท้องถิ่น เป็นครั้งที่ ๕  ที่โรงเรียนบ้านตาดข่า  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  ช่วยเหลือผู้อื่นในที่นี้อาจไม่ได้ช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินแต่ช่วยในรูปแบบต่าง ๆโครงสร้าง เช่น ทาสีรั้ว  อาคารสอน ห้องสมุด และอาคารอเนกประสงค์  โครงสอน สอนน้อง ๆ นักเรียนทำสื่อการสอนให้โรงเรียน ทำโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงสัมพันธ์ชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษา มีการทำบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดี  โครงสวัสดิการ  จัดทำอาหารสำหรับโครงต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่าง ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากกิจกรรมในค่าย ชาวบ้านได้ลงมือฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองถนัด ๓. เพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๓๔ คน แยกเป็น สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕๔ คน และอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน ๑๘๐ คน ระยะเวลาออกค่าย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โอกาสนี้ สำนักงานเขตฯได้ให้การสนับสนุนค่ายปันน้ำใจที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ นี้ขึ้นแก่โรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งได้ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ เยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียน  สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย