ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนไปรับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 11 อัตรา

 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถยื่นคำร้องขอโอนด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2567 โดยดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทางเว็บไซต์ : ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล