ประชาสัมพันธ์จุลสารลด-หยุด-ภัย ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567

 อ่านจุลสารลด-หยุด-ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 เรื่อง “ติดตั้งไฟรถยนต์ถูกกฎ ใช้สัญญาณไฟถูกสถานการณ์ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน” ของ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้โดยคลิปรูปภาพหน้าปกจุลสารลด-หยุด-ภัย และส่งแบบตอบรับจุลสารฯ ได้โดยกรอกข้อมูลลงใน Google Form : แบบตอบรับจุลสารลดหยุดภัย ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567