โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรม “บทบาทสำคัญของเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ในยุค 5G” แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.ธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทสำคัญของเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ในยุค 5G” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 500 คน

โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กมธ.อว.) สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทสช.) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) และมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธาน กมธ.อว. เป็นประธานเปิดการอบรม ร่วมด้วยคณะที่ปรึกษา กมธ.อว. อาทิ นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี นายธนธัช ตัณฑสิทธิ์ นางสาวณิชชา บุญลือ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนักเรียนในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  และเพื่อส่งเสริม พัฒนาให้แก่นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเพื่อการพัฒนาประเทศ

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไปประยุกต์และต่อยอดในการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

…………………………………………….

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khamsaenschool/?locale=th_TH

นายกิตติ์วิทยา คงสุริยะพงษ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ / รายงาน