สพม. 36 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว

วันที่ 28 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 มอบหมายให้     นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     โดยครอบครัว  ณ  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36  จังหวัดพะเยา

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย   นางบุษกร  เชื้อสีดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ,ศึกษานิเทศฯ , เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  และผู้สงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว (ผู้ปกครองนักเรียน)   เข้าร่วมประชุม  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว