ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2024 – 2025

 นักเรียนที่สนใจขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2024 – 2025 ซึ่งประกอบด้วย 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม จำนวน 5 ทุน และ 2. คณะด้านศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยตรงไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th