สพฐ.ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และครูผู้ดูแล หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พล.อ.ดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  และ กรรมการ ม.ท.ศ. ให้โอวาทและข้อติดแก่นักเรียนทุน ม.ท.ศ. หลังนักเรียนทุนพระราชทานเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นรุ่นที่ ๙ ตรั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ สศช. ดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในปี๒๕๖๒ ซึ่งได้ปรับปรุงหลักการ แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน  ตามแนวพระราโชบาย  องค์ประธาน ม.ท.ศ. เพื่อให้การดดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย  จึงได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นรุ่นที่ ๙ จำนวน ๑๖๘ คน

ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ