โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยมีนายชัยวิชิต พรมแพง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรหลักในการดำเนินการ

ในกิจกรรมครั้งนี้ นายชัยวิชิต พรมแพง ได้ให้คำแนะนำและสอนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

การขับเคลื่อนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสรรค์และใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

……………………………………

ครูชัยวิชิต  พรมแพง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช / รายงาน