สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี

.

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในฐานะผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 2 กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของสถานศึกษา และ 2) การพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Digital School Administration Platform: DSAP) ซึ่งการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ พัฒนา ประเมิน ตลอดจนต้องมีการเก็บข้อมูลกระบวนงาน และภารกิจของสถานศึกษา มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบรูปแบบระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ภายใต้ทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินระบบนิเวศฯ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบนิเวศการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

.

โดยในการประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณ งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน จากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 31 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 คน เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และระดมความคิดเห็นกระบวนงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานศึกษา โดยจะนำข้อมูลจากการประชุม ไปพัฒนาต้นแบบรูปแบบระบบนิเวศการบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือ DSAP ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ต่อไป

.

นอกจากนี้ การประชุมมีกิจกรรมการอบรม เรื่อง วิสัยทัศน์การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา การนำสถาปัตยกรรมองค์กรของสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ความเป็นมาของโครงการ การวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และการสรุปผลการวิเคราะห์ และนำแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาในงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป