สพฐ. พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

.

นายพัฒนะ กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้มักจะพบข่าวการหลอกลวงเพื่อการเข้าถึงข้อมูล การโจมตีระบบ การขโมยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทุกวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจส่งผลกระทบและความเสียหายต่อระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน และเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่

.

“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน และเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้นำความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน อีกทั้งยังสามารถนำไปช่วยเหลือหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

.

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดโดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยจัดให้มีการอบรม จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 รุ่นที่ 3 วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2567 และรุ่นที่ 4 วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 297 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง จำนวน 28 คน และคณะทำงานโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน จำนวน 24 คน