ศธ. – สพฐ. รับมอบคอมพิวเตอร์ จากบริษัท HP Inc (Thailand) ส่งมอบโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท HP Inc (Thailand) จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ จากมูลนิธิ Junior Achievement Thailand ได้แก่ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กรรมการอำนวยการมูลนิธิ คุณธาดา เศวตศิลา ประธานมูลนิธิ คุณอภิรักษ์ แย้มสะอาด กรรมการบริหาร และคุณดุจดาว ปิ่นเฉลียว ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท HP Inc (Thailand) ได้แก่ คุณวรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ คุณณัฐกร พันธนาเสวี ผู้อำนวยการแผนกขายองค์กร คุณดุษฎี อรุณแสงโรจน์ ผู้จัดการแผนกวางแผนและกลยุทธ์องค์กร และคุณวัชรพงศ์ สุดเทียร ผู้จัดการแผนกบุคคล รวมถึงผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับมอบ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย กล่าวว่า ขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ Junior Achievement Thailand โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท HP Inc (Thailand) ที่กรุณาบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์ รับเด็กด้อยโอกาส แบบอยู่ประจำ และไป-กลับ

“ปัจจุบัน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” ส่งเสริมการเรียนทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ที่มีคุณภาพ คอมพิวเตอร์จากท่านผู้มีจิตเมตตาที่บริจาคให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กด้อยโอกาสซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนและครูมีความสุขในทุกวัน” ผอ.สศศ. กล่าว

ด้าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นก็จะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับน้ำใจจากบริษัท บริษัท HP Inc (Thailand) บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมูลนิธิ Junior Achievement Thailand ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในครั้งนี้ ขอให้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 จังหวัดนนทบุรี ใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในครั้งนี้