นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู ปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ “เติมคนดี 1 ล้านคนให้สังคม”

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ “เติมคนดี 1 ล้านคนให้สังคม” ภายใต้การดูแลจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28

โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จัดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาวิชาทหารด้วย

ในการนี้ นักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งต้นไม้ใหญ่และพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและการดูแลต้นไม้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิชาทหารในการทำงานร่วมกัน

โครงการ “เติมคนดี 1 ล้านคนให้สังคม” ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขให้กับชุมชนต่อไปในอนาคต

…………………………………………………..

ครูชัยวิชิต พรมแพง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช / รายงาน