ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความสนใจการศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย กรอกข้อมูลนักเรียนและสาขาวิชาที่สนใจจะศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านแบบสอบถาม google form ที่ https://dg.th/mfo5zpx18y หรือ QR Code ท้ายหนังสือ ภายในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายชื่อสาขาวิชาเรียนได้ที่ https://education-in-russia.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ