สพฐ. ประชุมพิจารณาเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเด็นการจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเด็นการจัดตั้งสำนักบริหารการมัธยมศึกษา) โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และบุคลากรจาก สบม. สพร. และ สนผ. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

.

ตามที่ได้มีการประชุมจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ฉบับสมบูรณ์ โดยสำนักที่รับผิดชอบข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้เพิ่มเติมข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณ ได้ให้ข้อเสนอไว้ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ส่วนราชการ (สพฐ.) สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดทำข้อเสนอ สรุปความเห็น และนำเสนอต่อคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม สพฐ. จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมพิจารณาเอกสารคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมดำเนินการจัดทำข้อเสนอ และสรุปความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมต่อไป