ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการทางด้านปริมาณและคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาการประกอบอาชีพครู ตลอดจนความสำเร็จของโครงการตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีนักศึกษาทุนภายใต้โครงการบรรจุเข้ารับราชการครูร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันฝ่ายผลิตครูใน 4 ภูมิภาคเพื่อเป็นข้อมูลรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ