สพป.พิษณุโลก 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 27 โรงเรียน และโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 1 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2