สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567เวลา 08.30 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ให้มีความพร้อม สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1