สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)

นายสุชิต ชุมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุชิต ชุมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ แสงดาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี  มีความสุข ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา