โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประกาศนโยบายเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกาศนโยบายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุหรี่ เพราะเป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุในการเสพสิ่งเสพติดชนิดอื่น ๆ ได้ ดังนั้น โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จึงมีนโยบายให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนแกนนำกลุ่ม Gen Z กลุ่ม To be number one คณะครูและนักเรียนทุกคนในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี