สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรู้ มีคุณธรรม ผ่านการสื่อสารในที่สาธารณะ เสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการธำรงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิด เสริมสร้างอุปนิสัยด้านการพูดให้แก่นักเรียน โดยมีทีมนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ทีม