สพป.สิงห์บุรี ร่วมเปิดโครงการ “อนุบาลค่ายบางระจัน ห่วงใย สร้างให้นักเรียน” (สุขาดี มีความสุข)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อนุบาลค่ายบางระจัน ห่วงใย สร้างให้นักเรียน” (สุขาดี มีความสุข) ของเด็กชายณัฐพล มาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน เนื่องจากมีฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและไม่มีห้องสุขาใช้งาน โดยมี นายสมหมาย พลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสำคัญ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูประจำชั้น ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครอง นักเรียนและครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน อุปนิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข และพัฒนานักเรียนที่อยู่ในความปกครอง ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายโครงการ สุขาดี มีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้มอบของอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา แก่นักการภารโรง จำนวน 6 ราย ได้แก่ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนวัดสาธุการาม โรงเรียนชุมชนวัดม่วง และโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอค่ายบางระจัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ปลัดอาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 13/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี