สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณประธานในพิธี และ นายศุภกร วิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง นายเกรียงไกร ซีช่วง ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ตัวแทนภาคประชาสังคม หน่วยงานเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 240 คน เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจร่วมกันแก่สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G 2. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G 3. เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G

มีเนื้อหาสาระและหัวข้อหลัก ดังนี้ 1. แนวนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และการสร้างความตระหนักสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยโดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2. แนวทางปฏิบัติการรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายเฉลียว เถื่อนเภา ตำแหน่งอาสาสมัครพื้นที่ราชบุรีในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดทำเนียบองคมนตรี 3. รับฟังการบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดย นายชินโชติ มะเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 4. หัวข้อการกำหนดรหัส G ให้กับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายเอกลักษณ์ ทิมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา 5. รับฟังการบรรยายให้ความรู้หัวข้อการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดย นายวรพงษ์ จันทร์มานะเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 6. นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและปัญหาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเสวนาพูดคุยเรื่อง สถานการณ์ นโยบายการจัดการปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G จังหวัดราชบุรี โดย วิทยากรของฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งการนำเสนอแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซักถามปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน พร้อมทั้งปัญหาเฉพาะในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี สาระสำคัญที่สุดเป็นอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้ คือการทำงานร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G โดยจะร้องขอการร่วมงานด้วยความเข้าใจที่ตรงและสอดคล้องและให้ความสำคัญกับปัญหา อยากให้สถานศึกษาวางเป้าหมายในการสนับสนุนเด็กในวัยเรียนจะได้รับการแก้ไขสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนดังกล่าวให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจัยสำคัญอยู่ในความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นจำนวน 3 รุ่น รวม 618 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าอบรม จำนวน 206 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าอบรม จำนวน 212 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน

Latest posts by นางดวงตา เข็มทอง (see all)