โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หาแนวทางการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ ให้สูงขึ้น วิทยากร นายปฐมทรรศณ์ พรมทองดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของทางราชการ โดยมี นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติฯ