กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567  นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อว.” สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาตร์ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญ อันจะทำให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว อีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนาน สร้างประสบการณ์เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจและมีความสนใจ รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น