สพฐ. มอบรางวัลและทุนการศึกษานักเรียนที่สร้างชื่อเสียง จากการแข่งขันและทดสอบระดับนานาชาติ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการแข่งขันและการทดสอบระดับนานาชาติ โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และบุคลากรสังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 มีนโยบายให้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การมอบรางวัลและทุนการศึกษาในครั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนไทยในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการแข่งขันและการทดสอบระดับนานาชาติหลายรายการ ดังนี้ 

1. การแข่งขันประกวดการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ “The Archipelago Drum Festival From Melaka Historic City Council, Malaysia. 2024” 

2. การแข่งขัน 3rd International Youth Science and Technology Practice Competition of Macao 2023

3. การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน International Mathematics Assessments for Schools (IMAS)

.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า ในนาม สพฐ. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการสนับสนุนผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับรางวัล รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีการแข่งขันและการทดสอบระดับนานาชาติ โดย สพฐ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อต่อยอดความสามารถดังกล่าว ตลอดจนแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอชื่นชมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตลอดจนผู้มี ส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ในการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนเข้าสู่เวทีการทดสอบและการแข่งขันระดับนานาชาติในหลาย ๆ รายการ

.

“รู้สึกยินดีที่ได้พบปะน้องๆ นักเรียนในวันนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศ ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่า และจะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติต่อไป ผมขอชื่นชมและขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู และคณะทำงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงนักเรียนทุก ๆ คน ในความพยายามและความมุ่งมั่น ทุ่มเท นำพามาสู่ความสำเร็จในวันนี้ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุกคนจะภาคภูมิใจ แล้วรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง ของงานด้านการศึกษา และของประเทศชาติต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว