สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567  นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางจันทณา ช่วยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกระดับ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ ITA Online และ ผู้ดูแลระบบ ICT จากโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมเพชรพังงา โรงแรมกระทะทองกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา