ประชาสัมพันธ์งานประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2567 เวลา 09:00-12:00 น. ผ่านทาง Facebook Live ของ สกสว. และเว็บไซต์ https://tsri2569.dgsth.com/