สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มีนายทนุ วงศ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา รับทราบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ประชุมหารือข้อราชการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตาม ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความเข้าใจนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 413 คน ณ ศูนย์การประชุมฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี