สพฐ จัดประชุมสัมมนาผอ.สพท. ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2562ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 420 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ ผอ.สพท. ได้รับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ ผอ.สพท. ทั่วประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ด้วยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการพบปะกันครั้งแรกหลังจากปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กพฐ. นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกับครอบครัว สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง ขอใช้โอกาสนี้แสดงความชื่นชมต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ดำเนินการในหลายโครงการที่ผ่านมา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตนตั้งใจจะสานต่องานยกระดับคุณภาพการศึกษาในหลายๆ เรื่อง รวมถึงการสื่อสารกับทุกคนผ่านดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ สพฐ. มาโดยตลอด หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยตนจะสนับสนุนการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการการศึกษาของผู้เรียน ของห้องเรียน และของโรงเรียน เพราะคุณภาพการศึกษาจะต้องอาศัยเวลาบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายข้อมูลด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและสภาพปัจจุบัน รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อตอบโจทย์ของการประชุม “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยใช้ฐานข้อมูลและปัจจัยด้านบวกเป็นหลัก เช่น จุดแข็ง โอกาส และความเป็นไปได้ในการพัฒนาจากบริบทปัจจุบันในยุคดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังได้อภิปรายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เจตคติของครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษาทั่วไป รวมถึงสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ระบบการเปลี่ยนผ่านหรือการส่งต่อเด็กพิเศษ และการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ผอ.สพท. ได้นำข้อมูลเชิงคุณภาพของพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตมาเป็นฐานในการอภิปรายโดยนำเสนอในรูปแบบพื้นที่ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว ดูภาพทั้งหมด

ข่าว อัจฉราปชส.สพฐ.