การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562  “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม  และก่อนวาระการประชุม  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เข้ารับมอบโล่รางวัล  ดังนี้

1.)   รับโล่รางวัล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3          เป็นลำดับที่ 7 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการ            ศึกษา 2561

2.)   รับโล่รางวัล การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช  2561 ประเภท :          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับสูงสุด (คะแนน 4.739610)    / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว