สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ของจังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบหมายให้นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการาจังหวัด รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษานำร่อง ในโครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบัวคำ หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนานักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา ให้มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด