สพม.3 ได้รับโล่รางวัล สพท.ที่มีผล O-NET ระดับ ม.6 ดีเด่น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น ระดับชั้น ม.6 (สพม.)